സഖാവ് മണിക്ക് സര്‍ക്കാരിന്റെ വാക്കുകള്‍ പ്രസക്തമാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിക്കളയാന്‍ സംഘപരിവാരം ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ മണിക്ക് സര്‍ക്കാരിനും സഖാക്കള്‍ക്കും ഐക്യദാര്‍ഡ്യം നല്‍കു എന്നത് പുരോഗമന സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയായി മാറുന്നു.

ക്യാന്‍വാസ്

രസവര
ക്യാമറകണ്ണ്
വായനാമേശയില്‍
നെല്ലിലെ സൃഷ്ടികളിലെ ആശയങ്ങള്‍ ലേഖകരുടേത് മാത്രമാണ്‌
കൂടുതല്‍