നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴിലും വരുമാനവും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടതായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.വി ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അറിയിച്ചു. കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെയും മഴക്കാലജന്യ പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രോഗ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ പരിപാടികളും മഴക്കാലപൂര്‍വ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിര്‍വഹിക്കാനാവും.

ജലസംരക്ഷണം, കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, മൃഗസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.മൊത്തം പദ്ധതി തുകയുടെ നാലിലൊന്നില്‍ അധികരിക്കാത്ത തുക ഇത്തരം പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കായി വകയിരുത്താമെന്നും അതിനായി ലേബര്‍ ബജറ്റുകളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്ഡൗണ്‍ അടക്കമുള്ള അസൗകര്യങ്ങള്‍ മൂലം 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും 2021 - 22 വര്‍ഷത്തെ ആക്ഷന്‍പ്ലാനിലും ലേബര്‍ ബജറ്റിലും സ്പില്‍ ഓവറായി ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.