ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ 

പ്രീജിത്ത്‌രാജ്
9447041939
chiefeditor@nellu.net 

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്‍

ഷാന്‍ അബ്ദുള്‍കലാം 

9745003406

managingeditor@nellu.net

 

എഡിറ്റര്‍

മുരളി തൃപ്പാദം

9207161351

editor@nellu.net 

 

ആര്‍ട്ട് എഡിറ്റര്‍

റാം കുമാര്‍
arteditor@nellu.net 

ക്രിയേറ്റീവ് എഡിറ്റര്‍

അനില്‍കുമാര്‍ കളത്തില്‍
creativeeditor@nellu.net